Den nya filosofin

Så vad handlar den nya filosofin om? Vi behöver bygga en ny filosofi som kan hantera de problem som Internet lett oss in i i och med Det nya paradigmet. Den behöver hantera förståelse för problematiken, människans berättelser, de gamla paradigmen, den digitala nationen och kollisionen mellan det gamla och nya paradigmet.

I grunden sker det med ansvarstagande och möjlighet att väga en tes mot en antites och bilda en syntes. Dvs ett antagande, ett antagande som står bjärt emot det antagande och tillsammans bildar de ett nytt antagande – om och om igen. Vi måste hela tiden ompröva det vi nyss visste då teknologin snurrar så fort att hela omvärlden ständigt påverkas i nya riktningar. Ansvaret i detta är att ständigt ompröva sina värderingar till dess de fungerar i det nya paradigmet. I detta ansvar ligger också att utveckla de metoder som krävs för att nå så många som möjligt så snart som möjligt på vägen mot en ny tid utan att transportsträckan (som kommer att bli mörk) behöver bli så lång.

Den nya filosofin kommer ligga till grund för Det nya paradigmet och utvecklas på denna plattform under tjugotalet tillsammans med alla nätokrater som vill och kan delta. Plattformen är i ständigt lärande och omvärderande kring fenomen, teorem och filosofier – precis som vår dynamiska tid. Platsen för sanning är ständigt i rörelse.

Annons